Közérdekű közlemény bírósági ülnökök jelöléséről, választásáról2019. március 20. (szerda) 16:16A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által megválasztandó ülnökök személyére vonatkozó jelölést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályára (3525 Miskolc, Városház tér 1. „A” épület földszint 28. szoba) kell személyesen benyújtani vagy ugyanerre a címre postai úton megküldeni úgy, hogy a jelölés legkésőbb 2019. április 8. napján 16.00 óráig megérkezzen.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

bírósági ülnökök jelöléséről, választásáról

 

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése értelmében az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek.

A bírósági ülnökök jogállására és választására vonatkozó részletes szabályokat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

A Bjt. 216. § (1) bekezdése értelmében az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ülnökök választását a köztársasági elnök tűzi ki. A Köztársasági Elnök a 95/2019. (III. 5.) KE határozatával a bírósági ülnökök választását a 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 215. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a bíróságok ülnökeit az arra illetékes önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Miskolci Törvényszék, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapította meg a 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozatával. A határozat melléklete szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a 2019. évi általános ülnökválasztás keretében

 • törvényszéki ülnöknek 3 főt,
 • fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró törvényszéki ülnöknek 23 főt,
 • közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnöknek 15 főt

választhat meg.

 

Kit lehet ülnöknek jelölni:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött [de a Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontjából következően a 70. évét be nem töltött] magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

Ki állíthat jelöltet:

 • A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
 • A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. (A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.)
 • A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 • A Bjt. 213. § (4) bekezdése szerint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 214. § (1) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

 

Tudnivalók a jelölés bejelentéséről:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által megválasztandó ülnökök személyére vonatkozó jelölést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályára (3525 Miskolc, Városház tér 1. „A” épület földszint 28. szoba) kell személyesen benyújtani vagy ugyanerre a címre postai úton megküldeni úgy, hogy a jelölés legkésőbb

2019. április 8. napján 16.00 óráig

megérkezzen.

 

A jelöléshez a következő nyomtatványok kitöltése és igazolások beszerzése, valamint azok együttes benyújtása szükséges:

 • „Bírósági ülnökké jelölés” nyomtatvány – a jelölő személy, illetve szervezet tölti ki
 • „Nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról” – a jelölt tölti ki
 • A büntetlen előéletet és a közügyektől eltiltás hatálya alatt állás hiányát igazoló érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány – jelölt szerzi be
 • A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökjelöltje esetén a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket igazoló dokumentumok (pedagógus, pszichológus diploma másolata, munkáltatói igazolás a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja alapján) – jelölt szerzi be

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, a bírósági ülnökválasztással kapcsolatosan kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató, valamint a jelöléshez szükséges nyomtatványok a www.baz.hu oldalon megismerhetők és letölthetők, illetve – szükség esetén – a fenti címen személyesen is átvehetők.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályától kérhető tájékoztatás telefonon (elsődlegesen a 46/517-767-as közvetlen számon, illetve szükség esetén a 46/517-700-as központi telefonszámon) vagy személyesen (a fenti címen).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bírósági ülnökválasztásra vonatkozó döntéséről az érintettek írásban kapnak tájékoztatás.

 

Miskolc, 2019. március 20.

1. Közérdekű közlemény

2. Adatkezelési tájékoztató

3. Tájékoztató a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről

4.a. Bírósági ülnökké jelölés (Miskolci Törvényszékre)

4.b. Bírósági ülnökké jelölés (fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróságra)

4.c. Bírósági ülnökké jelölés (Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra)

5. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Vissza