Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Elnök: Aros János közgyűlési tag

Alelnök: Csiger Lajos közgyűlési tag

Közgyűlési tagjai:
Marton Péter
Taskó József
Farkas Péter Barnabás
Szőcs-Józsa Zoltán
Kulcsár Ildikó

Nem közgyűlési tagjai:
Vámos Zoltán
Orechovszki Péter
Barta József
Varkoly Ádám István
Horváth Ádám
Takács László


A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alapvető feladatai:

1. Előkészíti a megye területére az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel összhangban a területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, a megyei területrendezési tervet, gondoskodik a dokumentumok közötti összhang biztosításáról.

2. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).

3. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.

4. Részt vesz a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.

5. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében.

6. Felügyeli a decentralizált pályázati rendszer működését.

7. Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok felkérése alapján.

8. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.

9. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.

10. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.

11. Segíti a területi gazdaságszervezést; részt vesz a megyei önkormányzat területi gazdaságpolitikájának kidolgozásában; a térség fejlesztését közvetlenül befolyásoló üzleti vállalkozások előkészítésében; a nemzetközi alapok térségi igénybevételének szervezésében.

12. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait.

13. Koordinálja a megye több települési önkormányzatát érintő térségi feladatokat.

14. Együttműködik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes bizottságaival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása, illetve a területfejlesztési tervek koordinálása területén.

15. Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével, a térségi terület rendezésével kapcsolatos feladatok összehangolásában.

16. Figyelemmel kíséri a vízellátás, csatornázás és egyéb műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó megyei komplex tervek végrehajtását.

17. Véleményezi a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítését szolgáló terveket, a megyei hulladékgazdálkodási tervet.

18. Részt vesz a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásában.

19. Véleményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével összefüggő elképzeléseket.

20. Véleményezi környezet- és természetvédelmi szempontból a kiemelt beruházásokat.

21. Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére, a környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.

22. Támogatja a megye turizmusának fejlődését a sikeres, fenntartható és helyi sajátosságokon alapuló fejlesztés érdekében.

23. Együttműködik a turizmus területén működő szervezetekkel, különösen a megyében működő Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekkel.

24. Ösztönzi a megye turisztikai értékeinek feltárását és hasznosítását, ezáltal is támogatva a helyi gazdaság fejlesztését.

25. Együttműködik a turizmus megyei érdekeinek az országos érdekekkel való összehangolásában.

26. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

27. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.


A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök:

A Közgyűlés a bizottság számára nem ruházott át hatáskört.