Jogi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Budai Erzsébet közgyűlési tag

Alelnök: Dr. Csuzda Gábor közgyűlési tag

Közgyűlési tagjai:
Dr. Solymosi András János
Knopp Richárd
Kiss Sándor
Kovács József
Nagy-Korsa Judit Anna

Nem közgyűlési tagjai:
Demeterné Nyeste Erzsébet
Feledy Péter
Kováts Ágoston
Lukács András


A Jogi és Ügyrendi Bizottság alapvető feladatai:

1. Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.

2. Lefolytatja a titkos szavazást - amennyiben az hagyományos módon történik - és megállapítja annak eredményét.

3. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámoló, illetve tájékoztató tervezeteit.

4. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.

5. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.


A Jogi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:

1. Az összeférhetetlenségi eljárásban gyakorolja mindazon hatáskört, melyet az Mötv. az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság hatáskörébe utal. [Mötv. 37. § (1)-(3) bekezdés]

2. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselő vagyonnyilatkozatát, kezdeményezés esetén lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, melynek eredményéről a soron következő ülésén tájékoztatja a közgyűlést. [Mötv. 39. § (3) és (4) bekezdés]

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a bizottság felhívást intézhet az önkormányzati képviselőhöz, amelyre az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. [Mötv. 39. § (5) bekezdés]