Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefon: 46/517-700
E-mail: hivatal (kukac) hivatal.baz.hu

Hivatali kapu elérhetőség:

Rövid név: BAZMOH
KRID: 207397175

 

Munka- és ügyfélfogadási rend:

Hétfőn - kedden - csütörtökön: 7:30 - 16:00
Szerdán: 7:30 - 16:30
Pénteken: 7:30 - 13:00

Információátadási szabályzat

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye honlapján (továbbiakban honlap) kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan

 

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő)

Képviselője: jegyző

Székhelye: 3525. Miskolc, Városház tér 1. szám

weboldal címe: https://www.baz.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.)

 

3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Neve: Dr. Simon Tibor (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója)

Címe: 3525. Miskolc, Városház tér 1. szám

E-mail címe: simon.tibor@hivatal.baz.hu

Telefonszáma: +36 46 517-767

 

3. A Honlap adatkezelései

A honlapon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. melléklete tartalmazza.

 

4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:

Jelen tájékoztatóban hivatkozott honlapon szereplő személyes adatok a budapesti székhelyű Szervernet International Kft. szervertermében elhelyezett, a miskolci székhelyű DEXEF Kft. szerverén kerülnek tárolásra, a biztonsági mentéseket a DEXEF Kft. végzi, és tárolja a miskolci székhelyű szerverén. Az Adatkezelő adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni.

Az Adatkezelő a honlap használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.

 

5. Az érintettek jogai:

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatás kéréséhez való jog

- hozzáférés joga

- helyesbítéshez való jog

- törléshez való jog

- zároláshoz való jog

- adatkezelés korlátozásához való jog

- tiltakozáshoz való jog

- jogorvoslati jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

- székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

- postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.

- e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

- telefonszáma: +36 1 391-1400

- fax száma: +36 1 391-1410

- honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Miskolci Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

1. számú melléklet

  Ügymenet Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
1. Önkormányzati
tisztségviselők
Név, arckép,
hivatali e-mail cím,
telefonszám
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
2. Önkormányzati
képviselők
Név, arckép,
hivatali e-mail cím,
telefonszám, pártállás
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
3. Képviselőcsoportok   Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
4. Bizottságok Bizottsági tagok neve,
ügyviteli titkár neve és
hivatali telefonszáma
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
5. Nemzetiségi
önkormányzatok

Elnök és tagok neve,
telefonszáma, email
címe, nemzetiséghez
tartozás ténye

Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
6. Közérdekű adatok Közzétett dokumentumban
szereplő adatok
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje
7. Képviselőválasztás TVB tagok neve,
határozatok, jegyzőkönyvek
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése
Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista
Tisztségük
betöltésének ideje